zero_________________________________________

 

 

one__________________________________________

 

 

two__________________________________________

 

 

three_________________________________________

 

 

four__________________________________________

 

 

five __________________________________________